การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ธันวาคม)
  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (มีนาคม)
  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2.มีแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564
  1.แบบสขร.1 ประจำเดือนกันยายน 64
  2.แบบสขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 64
  3.แบบสขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 64
  4.แบบสขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 64
  5.แบบสขร.1 ประจำเดือนมกราคม 65
  6.แบบสขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65
  7.แบบสขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 65
  8.แบบสขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565
  9.แบบสขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
  10.แบบสขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบเมย.65-มิย.65
  ไตรมาส 4
  1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1(เดือนกรกฏาคม-กันยายน 65)
  แบบสรข.เดือนกรกฏาคม 65
  แบบสขร.เดือนสิงหาคม 65
  แบบสขร.เดือนกันยายน 65
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน