การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


MOIT 4 หน่วยงานมีวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
  ข้อ1(1.บันทึกข้อความหมายงานผู้บริหารรับทราบ)
  ข้อ1(2.หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน)
  ข้อ1(3.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)
  ข้อ1(3.หนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศ)
  ข้อ1(5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ)
  2.มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
  ข้อ2(1.บันทึกข้อความหมายงานผู้บริหารรับทราบ)
  ข้อ2รายงานผลการดำเนินการตามแผน(2.2 งบดำเนินการ)
  ข้อ2(3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ)
  3.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
  ข้อ3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน(งบลงทุน)
  ข้อ3(1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ)
  ข้อ3(2.แนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
  ข้อ3(แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ)
  ข้อ3แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ(งบดำเนินการ)
  4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน