การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์(มีครบ 4 รายการ)
  1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
  2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
  5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
  6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
  7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
  10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  12.มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  13. คู่มือการปฏิบัติงานการ้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
  15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
  16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
  17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  17.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
  - 18(18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ 2566)
  - 18(18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 2566)
  - 18(18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี 2566)
  - 18(18.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส
  - 18(18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบ 2565)