การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบด้านหลักฐาน

  1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้
  - ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
  - ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
  - ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
  - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
  - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
  - ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564
  - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
  - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564
  - ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564
  - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564
  - ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564
  3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน