การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบด้านหลักฐาน