การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
  - 1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  - 1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ
  - 1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  - 1.4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
  - 1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
  - 2.1) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  - 2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
  - 2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3) การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  - 3.1) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ /ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน
  - 3.2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  - 3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  - ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 63 - ธันวาคม 63 ชุดที่ 1
  - ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 63 - ธันวาคม 63 ชุดที่ 2
  - ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 64 - มีนาคม 64 ชุดที่ 1
  - ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 64 - มีนาคม 64 ชุดที่ 2
  - ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 64 ชุดที่ 1
  - ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 64 ชุดที่ 1
  - ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 64 ชุดที่ 2
  - ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 64 ชุดที่ 2
  - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 64 ชุดที่ 1
  - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาาคม 64 ชุดที่ 1
  - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 64 ชุดที่ 2
  - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาาคม 64 ชุดที่ 2
  - 3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน