การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  - 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
  - 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  - 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
  - 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  - 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  - 1.7 ข้อมูลการติดต่อ
  - 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
  - 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  - 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  - 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  - 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  - 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  - 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
  - 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
  4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประชจำปี
  5) ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อร้องเรียน
  6) ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริต
  7) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
  8) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  9) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  - 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณพ.ศ. 2563)
  - 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  - 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  - 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
  - 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
  10) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  10.1) คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  11) คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)