การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  1) ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  - 1.1) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 6 เดือน
  - 1.1) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 12 เดือน
  - 1.2) หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ
  - 1.2) หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ ข้อมูล ณ 27 สค.64
  2) ผลการกำกับติดตาม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
  - 2.1) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
  --- แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
  ----- แบบฟอร์มที่2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี2564 (ข้อมูล ณ 31 พค.64)
  ----- แบบฟอร์มที่2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี2564 (ข้อมูล ณ 27 สค.64)
  --- แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
  ----- แบบฟอร์มที่3 แบบติดตามการประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมรอบ 12 เดือน(ข้อมูล ณ 31 พค.64)
  ----- แบบฟอร์มที่3 แบบติดตามการประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมรอบ 12 เดือน (ข้อมูล ณ 27 สค.64)
  - 2.2) หนังสือเสนอผู้บริหาร
  - 2.2) หนังสือเสนอผู้บริหาร (ข้อมูล ณ 27 สค.64)
  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดคู่มือ