การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA


EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน